Telugu

Agent – (2023)
Virupaksha – (2023)
Das Ka Dhamki – (2023)
Ravanasura – (2023)
Vaarasudu – (2023)
Miss Shetty Mr Polishetty – (2023)
Meter – (2023)
Ugram – (2023)
Dasara – (2023)
Phalana Abhayi Phalana Ammayi – (2023)