Telugu

Maha Samudram – (2021)
Rowdy Boys – (2021)
Bhavadeeyudu Bhagat Singh – (2022)
Konda Polam – (2021)
Jetty – (2021)
Sehari – (2021)
Sridevi Soda Center – (2021)
Seetimaar – (2021)
Ichata Vahanamulu Niluparadu – (2021)
SR Kalyanamandapam – (2021)